úvodní Vše o e-cigaretách Vzorové obchodní podmínky


Vzorové obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.ecigareta-wt.cz (dále jen e-shop), provozovaným společností ­­­­....

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Internetový obchod www.ecigareta-wt.cz je provozován firmou:

obchodní společnost: ........

se sídlem: .....................

IČO: ......, DIČ: CZ.....

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka ....

číslo účtu: ....../0X00 vedený u ......

jednatel: .....

Kontakty:

email: ...... (na dotazy odpovídáme max. do 3 hodin)

tel.: +420 ....... (24 hodin denně poradenská, konzultační linka)

Všeobecná ustanovení :

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky, vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními podmínkami a tyto jsou pro obě strany závazné, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno něco jiného. Obchodní podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího a ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek,stanovených těmito Obchodními podmínkami a kupující se zavazuje objednané zboží řádně převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

Předmět smlouvy :

Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat: bezvadné zboží, v souladu se specifikací nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením, platným na území Evropské unie

Objednání zboží, uzavření smlouvy :

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo dodatečného potvrzení objednávky kupujícím, např. telefonicky, e-mailem, či písemně. Kupní smlouva samotná vzniká dodáním zboží a jeho převzetím kupujícím.

 

Místo plnění :

Místem plnění je místo uvedené v objednávce. Datum zdanitelného plnění je shodné s převzetím zboží kupujícím.

 

Cena a placení :

 • Nabídkové ceny, uvedené v e-shopu, jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny v závislosti na vývoji měnových kurzů, inflace či při změnách dodavatelských podmínek výrobců a dodavatelů zboží do e-shopu. Kupní cena je považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za danou objednávku na účet prodávajícího, uhrazením v hotovosti či převzetím zaplacené dobírky.

 • Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení celé kupní ceny. Faktura, vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, je současně daňovým dokladem.

 • Ceny uvedené v e-shopu jsou platné pouze při objednání prostřednictvím tohoto e-shopu a při vybraném způsobu platby.

Dodací podmínky :

Dodávky předmětu plnění budou, dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího, realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1 dne od přijetí objednávky. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Nebude-li možno realizovat objednávku do max. 5 pracovních dnů, bude o této skutečnosti zákazník informován a má právo od již přijaté objednávky odstoupit nebo akceptovat delší dobu vyřízení této objednávky. Za splnění objednávky se považuje doručení zboží na uvedenou adresu. Dopravu na tuto adresu objednává a zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím musí obsahovat daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list k dotyčnému zboží.

Odstoupení od smlouvy :

V souladu se Zákonem č.367/2000 Sb., ze dne 14.9.2000, máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se v této lhůtě pro odstoupení, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena celá kupní cena, bez poštovného.

 Odešlete na místo reklamace dopis, nejlépe e-mailem, s tímto textem :

" Na základě Zákona č.367/2000 Sb. odstupuji tímto od smlouvy č.(číslo objednávky), ze dne : DD.MM.RRRR, požaduji vrácení

částky, uhrazené za zboží z této objednávky. Částku mi pošlete na adresu.........................nebo účet...............................

Datum, podpis.

 • zboží odešlete na místo reklamace

 • zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní včetně příslušenství a s originálním dokladem o koupi. Zboží neodesílejte na dobírku, doporučujeme zboží pojistit.

 • při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží zašleme zpět složenkou na adresu, nebo převodem na účet, do 10 pracovních dní od fyzického převzetí zboží.

 • bude-li vrácené zboží poškozené, opotřebené, nekompletní, či nebude-li obsahovat doklad o koupi, nebudeme moci akceptovat Vaše odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět.

Reklamace :

Jako v každám obchodě, tak i v našem e-shopu se může stát, že budete chtít zakoupené zboží reklamovat. Přestože se znažíme prodávat pouze zboží prvotřídní kvality, vždy se může objevit vadný výrobek, přičemž tato vada se projeví až po nějaké době. Jsme připraveni Vám vyjít vstříc i v otázkách reklamací a pro tyto případy platí následující podmínky :

 • Veškerá reklamační řízení ve vztahu ke spotřebiteli se řídí Občanským zákoníkem.

 • Standardní 6 měsíční záruka se vztahuje na elektrické a elektronické komponenty - tedy baterie, dobíjecí adaptéry apod.

 • Záruka se nevztahuje na spotřební materiál k elektronickým cigaretám - tedy na atomizery, liquidy, náplně, cartridge, tanky, náústky apod. Na tyto komponenty se vztahuje pouze záruka 14 dní od převzetí zboží kupujícím.

 • Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.

 • Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí a zkontrolovat, zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží během přepravy k zákazníkovi, proto, je-li zboží poškozeno dopravou, kupující sepíše s přepravcem protokol o škodě a škodu vymáhá na přepravci, který za tuto škodu v plné míře zodpovídá.

 • Záruční doba se nevztahuje na vady, vzniklé neodborným či nešetrným zacházením, upravováním výrobku, či mechanickým poškozením. Možnost reklamace rovněž zaniká v případě, že k závadě došlo běžným opotřebením, způsobeném běžným užíváním a záruka se rovněž nevztahuje na škody způsobené živelnou pohromou.

 • Zboží, které reklamujete, je nutno vrátit v původním obalu, včetně dokladu o zakoupení, který slouží zároveň jako záruční list. Dále je nutno přiložit průvodní dopis s popisem závady.

 • Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, doporučujeme pojištění jeho dopravy.

 • V případě splnění výše uvedených podmínek garantujeme maximální urychlení reklamace a její vyřízení formou výměny zboží či vrácení peněz.


Místo reklamace :

K vyřizování reklamací či odstoupení od smlouvy použijte následující kontakt :

email: ....@ecigareta-wt.cz

tel.: +420 .......

Závěrečná ustanovení :

Tyto obchodní a reklamační podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi prodávajícím a kupujícím písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Zároveň tím kupující akceptuje i cenu platnou v den objednání zboží a cenu za dopravu zboží ke kupujícímu, nebude-li prokazatelně dohodnuto jinak. Veškerá práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího nad rámec této obchodní smlouvy se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, především pak Občanským, případně Obchodním zákoníkem.

[Přeskočit navigaci]

Přihlásit se

Zasílání novinek

Chcete-li dostávat novinky a akce na e-mail, zaregistrujte se

Přihlásit se

Informace o kouření

Podívejte se na výhody oproti normálním cigaretám ...

E-liquidy - Jak vybrat ?

Vyberte si správnou příchuť,která Vám sedí podle názorů uživatelů

Nevíte si s něčím rady ?

Neváhejte a kontaktujte nás a my Vám s radostí poradíme ...

Proč nakupovat u nás ?

Prodáváme originální e-cigarety přímo od Výrobce Joyetech ...

Bonusový program !

Přiveď k nám tvého kamaráda a pokud si objedná u nás ....

Odebírání novinek z našeho e-shopu e-mailem

Chcete-li dostávat novinky a akce na e-mail, zaregistrujte se

Vše o E-cigaretách

Velké množství platebních metod Výroba e-shopů a optimalizace pro vyhledávače

© Všechna práva vyhrazena Elektronická cigareta - Ecigareta-WT.CZ
Elektronická cigareta, liquid, e-cigarety